Raporty bieżące

Data publikacji: 03.03.2022

3/2022 (ESPI) – Podwyższenie kapitału zakładowego w Grenade Hub sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o odbyciu się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższa się z kwoty 68 150,00 PLN do kwoty do kwoty 75 150,00 PLN, tj. o kwotę 7.000,00 PLN, poprzez ustanowienie 140 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy. Nowoutworzone udziały zostały zaoferowane dwóm podmiotom, które obejmą nowoutworzone udziały za łączną kwotę 1 925 854 PLN.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent posiadać będzie 139 udziałów Spółki, stanowiących 9,25% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 9,25% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!