Raporty bieżące

Data publikacji: 12.02.2021

3/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w Sundose sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sundose sp. z o.o. (Spółka), na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 267.000,00 zł do kwoty 409.200,00 zł, tj. o kwotę 142.200,00 zł poprzez utworzenie 2.844 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Na mocy podjętej uchwały Emitent objął 308 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W wyniku spełnienia się warunku umowy pożyczki (o której Emitent informował raportem nr 23/2020) tj. pozyskania kolejnej rundy inwestycyjnej, pożyczka udzielona Spółce została skonwertowana na udziały w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonało się w następstwie umowy inwestycyjnej, o podpisaniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent będzie posiadać 735 udziałów Spółki, stanowiących 9,29% w kapitale Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!