Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

3/2018 Nabycie udziałów w Spółce Intelliseq sp. z o.o.

Zarząd Venture Inc S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 marca 2018 r. podpisał umowę nabycia udziałów w spółce Intelliseq sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Na mocy umowy Emitent nabył 488 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów w spółce Intelliseq sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, za cenę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 488 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów spółki Intelliseq sp. z o.o., stanowiących 40 % w kapitale spółki, co uprawnia do 40 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, Emitent wraz z pozostałymi udziałowcami Spółki oraz Spółką zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o emisji 152 udziałów, za łączną cenę 600.000,00 PLN skierowana do objęcia przez Emitenta. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, łącznie posiadał będzie on 640 (słownie: sześćset czterdzieści) udziałów stanowiących 46,64% (słownie: czterdzieści sześć 64/100 procenta).

Przedmiotem działalności Spółki jest rozwój autorskiej platformy do analizy genomów „GeneTraps” oraz oprogramowania mobilnego dedykowanego na platformę Helix.com. Ponadto spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania genomów, eksomów oraz trankryptomów dla jednostek badawczych, klinik, centrów diagnostycznych oraz wsparcia w analizie danych dla instytucji naukowych

ESPI

Dołącz do naszej paczki!