Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

3/2017 Zawarcie umowy dot. objęcia akcji nowej emisji spółki portfelowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. została podpisana „Umowa Objęcia Akcji” („Umowa”). Zgodnie z warunkami Umowy Emitent obejmie 400 tys. akcji nowej emisji serii E spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. („ARI”). Cena jednej akcji została ustalona na 25 gr., a łączna wartość transakcji wyniesie 100 tys. zł.

Umowa została podpisana w związku z decyzją Zarządu ARI w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz co za tym idzie emisją do 2.578.856 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emitent obecnie (przed realizacją transakcji i rejestracją nowych akcji) posiada 3.322.875 akcji ARI uprawniających do 4.245.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu ARI.

Wskazane regulacje stanowią załącznik do niniejszego komunikatu oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej Emitenta w dziale „Relacje Inwestorskie”.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!