Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

3/2017 Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje iż dnia 6.02.2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy(„NWZA”) z dnia 10.11.2016. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów: 8,12,13,16 Statutu Spółki.

Treści uchwał Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym(EBI) nr 33/2016 z dnia 10.11.2016 roku. Natomiast zmiany w Statucie Spółki wprowadzone na NWZA wraz ze Statutem zawierającym te zmiany zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym(EBI) nr 34/2016.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!