Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

3/2017 Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii G Spółki – uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 października 2017 r.

Venture Inc S.A. („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 października 2017 r. („Raport”) w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12) i 13) Raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Oferta”).

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosły 1.257.325,93 zł, w tym:

(i) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 308.995,93 zł;

(ii) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;

(iii) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 861.000,00 zł;

(iv) koszty promocji Oferty: 87.330,00 zł;

(v) inne – nie dotyczy;

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty związane bezpośrednio z emisją akcji serii G, zostaną rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii G o kwotę 1.257.325,93 zł

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii G wyniósł 0,084 zł.

Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!