Raporty bieżące

Data publikacji: 10.11.2022

29/2022 (ESPI) – Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii H Emitenta29/2022 (ESPI) –

Zarząd Spółki Unfold.vc ASI SA. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 1040/2022 dotyczącą dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLVNTIN00045″.

W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta z dniem 17 listopada 2022 roku pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 17 listopada 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLVNTIN00011″.

O Oświadczeniu KDPW dotyczącym rejestracji 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 27/2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 2) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dołącz do naszej paczki!