Raporty bieżące

Data publikacji: 18.06.2016

29/2016 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2016 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, na mocy którego Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian wnioskowanych przez Emitenta w związku z uchwałami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2016 roku, w tym o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony na podstawie uchwały nr 4/2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu, na mocy której Spółka przeprowadziła ofertę prywatną akcji serii F.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia przez Sąd wartość kapitału zakładowego wynosi obecnie 1.484.000,00 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery 00/100) złotych i dzieli się na 14.840.000 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 14.840.000 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy).

W związku z zatwierdzonymi przez Sąd zmianami w Statucie Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zmiany:

1) §7 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 884.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.484.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).”

2) §7 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej

0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000.

f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 6.000.000.”

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 w zw. z §4 ust. 2 pkt 2 oraz §6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

EBI

Zobacz: statut

Dołącz do naszej paczki!