Raporty bieżące

Data publikacji: 17.10.2022

28/2022 (ESPI) – Wydanie 461 656 akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych Osób Uprawnionych 461 656 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł oznaczonych kodem ISIN PLVNTIN00045, objętych przez Osoby Uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 46 165,60 zł.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 030 165,60 zł i dzieli się na 30 301 656 akcji zwykłych na okaziciela w tym:
– 5 000 000 akcji na okaziciela serii A
– 840 000 akcji na okaziciela serii B
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii C
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii D
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii E
– 6 000 000 akcji na okaziciela serii F
– 15 000 000 akcji na okaziciela serii G
– 461 656 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 30 301 656.
Jednocześnie Spółka informuje, że 461 656 akcji serii H z kodem ISIN PLVNTIN00045 będzie podlegać asymilacji z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLVNTIN00011 oraz zostanie wprowadzone do obrotu giełdowego.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!