Raporty bieżące

Data publikacji: 13.10.2022

27/2022 (ESPI) – Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii H Emitenta

Zarząd Spółki Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 października 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 461.656 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych nowym kodem ISIN PLVNTIN00045. Rejestracja akcji serii H realizowana będzie na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLVNTIN00037, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

Jednocześnie Spółka informuje, że następnie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji 461.656  akcji serii H zarejestrowanych pod kodem ISIN PLVNTIN00045 z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLVNTIN00011.

Szczegółowa podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!