Raporty bieżące

Data publikacji: 25.11.2020

26/2020 (ESPI) – Podpisanie umowy inwestycyjnej

Zarząd Venture INC S.A. “Emient” informuje, iż w dniu 25 listopada 2020 roku została podpisana pomiędzy Emitentem, Patent Fund SA (“Spółka”) oraz Movie Games SA („Inwestor”) umowa inwestycyjna dotycząca sprzedaży 5.500.000 akcji Spółki „Umowa” będących w posiadaniu Emitenta na rzecz Inwestora.

Sprzedaż 5.500.000 akcji Spółki pomiędzy Emitentem a Inwestorem lub podmiotami przez niego wskazanymi nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy inwestycyjnej. Zgodnie z Umową Spółka wraz z Emitentem podejmą działania m.in.: w celu uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozwiązania spółki oraz otwarcia likwidacji spółki. Dodatkowo strony Umowy zdecydowały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 177 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, które objęte zostaną w całości przez wspólników Pixel Crow sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Pixel Crow, którego wycena zostanie dokonana i przekazana Spółce oraz Emitentowi przez Inwestora. Po dokonaniu się nowej emisji Emitent będzie posiadać 3 653 585 akcji, które stanowić będą 1,94% w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnym zamiarem stron uczestniczących w Umowie jest podjęcie przez Spółkę działań skutkujących uchyleniem likwidacji Spółki, w związku z zamiarem dalszego kontynuowania działalności gospodarczej w ramach Spółki.

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!