Raporty bieżące

Data publikacji: 06.11.2021

25/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w PixelRace

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, 5 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) PIXELRACE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000,- (pięć tysięcy) złotych do kwoty 5.350,- (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 350,- (trzysta pięćdziesiąt) złotych w drodze utworzenia 7 (siedmiu) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.
W ramach podwyższenia Emitent obejmie 7 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej po 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 350,- (trzystu pięćdziesięciu) złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 7 udziałów Spółki stanowiących 6,54% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 6,54% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Jednocześnie, Emitent wraz z pozostałymi udziałowcami Spółki oraz Spółką, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, na mocy którego 6 udziałów obejmie Emitent za cenę 500.000 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 13 udziałów stanowiących 11,50% w kapitale Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!