Raporty bieżące

Data publikacji: 15.09.2022

24/2022 (ESPI) – Otrzymanie oświadczeń o objęciu akcji serii H

Zarząd Unfold.vc ASI SA. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021 – 2023, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 4/05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 roku.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego objęły łącznie 461656 akcji serii H („Akcje”) wyemitowanych w zamian za 461656 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A. Spółka informuje, iż wszystkie Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Cena emisyjna jednej akcji serii H wyniosła 0,10 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 46 165,60 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 3 030 165,60 zł i dzielić się będzie na 30 301 656 akcji zwykłych na okaziciela w tym:
– 5 000 000 akcji na okaziciela serii A
– 840 000 akcji na okaziciela serii B
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii C
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii D
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii E
– 6 000 000 akcji na okaziciela serii F
– 15 000 000 akcji na okaziciela serii G
– 461 656 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 29 840 000 na 30 301 656.

Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację ww. Akcji oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!