Raporty bieżące

Data publikacji: 04.11.2021

24/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w Hexe Data sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) Hexe Data sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 32.300,00 złotych, tj. o kwotę 12.300,00 złotych, w drodze utworzenia 123 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych. Emitent obejmie 107 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10.700,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 złotych.Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 107 udziałów Spółki stanowiących 33,13% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 33,13% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!