Raporty bieżące

Data publikacji: 18.06.2016

24/2016 – Nabycie akcji w spółce GeekDeck Ltd

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Venture Incubator S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2016 roku podpisał umowę nabycia akcji w spółce GeeksDeck Ltd. z siedzibą w Londynie. Certyfikaty za akcje zostały dostarczone do siedziby Venture Incubator S.A. dnia 24 sierpnia 2016 roku.

Na mocy umowy Emitent nabył 33 (słownie: trzydzieści trzy) akcje w spółce GeeksDeck Ltd., o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, za cenę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 33 (słownie: trzydzieści trzy) akcje spółki GeeksDeck Ltd., stanowiących 33% w kapitale spółki, co uprawnia do 33% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.–

ESPI

Dołącz do naszej paczki!