Raporty bieżące

Data publikacji: 26.08.2022

22/2022 (ESPI) – Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zarząd Unfold.vc ASI SA (dawniej Venture INC ASI SA) „Emitent”, „Spółka”  informuje, że w dniu 25.08.2020 roku Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zmiany Statutu Emitenta, uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 16/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku. Zarejestrowana zmiana dotyczy nazwy Emitenta, tj. następujących paragrafów:

1. § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
“1. Firma Spółki brzmi: Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna.”

2. § 1 ust. 2 Statutu Spółka otrzymał nowe następujące brzmienie:“
2. Spółka może używać skrótu Unfold.vc ASI S.A.”

Szczegółowa podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dołącz do naszej paczki!