Raporty bieżące

Data publikacji: 18.06.2016

22/2016 – Znaczne pakiety akcji – otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Mariusza Cieplego („Akcjonariusza”), na podstawie art. 69 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

ESPI

Zobacz: zawiadomienie

Dołącz do naszej paczki!