Raporty bieżące

Data publikacji: 25.08.2022

21/2022 (ESPI) – Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. warrantów subskrypcyjnych Emitenta

Zarząd Venture INC ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Emitent] informuje, że dniu 25 sierpnia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] wydał oświadczenie, w którym poinformował o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 461.656 imiennych warrantów subskrypcyjnych Emitenta serii A. Zgodnie z ww. oświadczeniem warrantom subskrypcyjnym nadano kod ISIN: PLVNTIN00037. Rejestracja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w dniu 29 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!