Raporty bieżące

Data publikacji: 23.09.2021

21/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w INCREDIBLE MACHINES

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 24.000,00 złotych, tj. o kwotę 4.000,00 złotych, w drodze utworzenia 80 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent obejmie 71 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3550,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 złotych.Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 71 udziałów Spółki stanowiących 14,79% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 14,79% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.Jednocześnie, Emitent w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie. Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 105 udziałów, z których 105 udziałów obejmie Emitent za cenę 600.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 176 udziałów stanowiących 30,08% w kapitale Spółki.

art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!