Raporty bieżące

Data publikacji: 26.08.2020

21/2020 (ESPI) – Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 26.08.2020 r. otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 20.08.2020 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 19/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów:

1. § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Venture INC ASI Spółka Akcyjna.”

2. § 1 ust. 2 Statutu Spółka otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2. Spółka może używać skrótu Venture INC ASI S.A.”

3. uchylono dotychczasowy § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz nadano mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 1 -3 3 poniżej.”

4. po § 13 ust. 3 Statutu Spółki dodane § 13 ust. 3 1 oraz nadano mu następujące brzmienie:

„Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.”

5. po § 13 ust. 3 1 Statutu Spółki dodano § 13 ust. 3 2 oraz nadano mu następujące brzmienie:

„Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.”

6. po § 13 ust. 3 2 Statutu Spółki dodano § 13 ust. 3 3 oraz nadano mu następujące brzmienie:

„Wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze § 13 ust. 3 2 niniejszego Statutu będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.”

7. uchylono dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz nadano mu następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

Szczegółowa podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dołącz do naszej paczki!