Raporty bieżące

Data publikacji: 09.09.2021

20/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w Exit Plan sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Exit Plan sp. z o.o. (Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.150 zł, tj z kwoty 7.800 zł do kwoty 8.950 zł poprzez utworzenie nowych 23 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W ramach podwyższenia 2 nowoutworzone udziały objął Emitent za wkład pieniężny w wysokości 192.307,70 USD (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem dolarów i siedemdziesiąt centów).

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!