Raporty bieżące

Data publikacji: 28.07.2020

20/2020 (ESPI) – Podjęcie Uchwały Zarządu dotyczącej przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych akcji spółki Venture Inc S.A.

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że działając na podstawie uchwały nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Venture Inc S.A. z dnia 27 lipca 2020 r., upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), podjął w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych Venture Inc S.A. („Program Skupu”).

Realizacja Programu Skupu odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z: (i) KSH, (ii) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (iii) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) wraz z aktami wykonawczymi do tego rozporządzenia, a także (iv) zasadami i trybem określonymi w Uchwale nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Venture Inc S.A. z dnia 27 lipca 2020 r. oraz (v) na warunkach ustalonych przyjętą Uchwałą Zarządu Emitenta.

Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu:

1. Przedmiotem Programu Skupu są akcje Venture Inc S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLVNTIN0001.
2. Akcje własne Spółki w ramach Programu Skupu nabywane będą w celu ich umorzenia albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki – rozdysponowania przez Zarząd Spółki w inny, dopuszczalny prawem sposób.
3. Maksymalna liczba nabywanych przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH akcji własnych nie może przekroczyć liczby 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Akcje będą nabywane po cenie rynkowej, lecz nie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i nie wyższej niż 3,00 zł (słownie: trzy złote).
5. Łączna cena akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, zgodnie z uchwałą nr 18/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 lipca 2020 r., tj. kwoty 1 570 000 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
6. Spółka będzie nabywać akcje własne do dnia 27 lipca 2025 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub do chwili nabycia maksymalnej liczby akcji własnych, tj. 1 500 000 sztuk akcji. Spółka może odstąpić od realizacji Programu Skupu na każdym jego etapie.
7. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.
8. Nabywanie akcji w ramach Programu Skupu może następować, według uznania Zarządu Spółki, poprzez:
i. składanie zleceń maklerskich;
ii. zawieranie transakcji pakietowych;
iii. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.

9. Cena, za którą Emitent będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Spółka będzie mogła nabyć dziennie nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 20 dni handlowych poprzedzających każdy dzień nabycia.
11. Zarząd Emitenta może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, lub przed osiągnięciem kwoty, o których mowa w pkt 5.
12. Rozpoczęcie Programu Skupu wchodzi w życie 28 lipca 2020 r.

Liczba akcji własnych Spółki posiadanych przez Emitenta na dzień publikacji raportu wynosi 0 sztuk i stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym oraz 0% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi przyjęty przez Zarząd Emitenta regulamin Programu Skupu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!