Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

20/2017 Pozyskanie Inwestorów przez spółkę portfelową

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A.(„Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 listopada 2017 roku powziął informację o inwestycji dokonanej w spółkę portfelową Emitenta – Friendly Score ltd. z siedzibą w Londynie („Spółka”). Inwestycja w Spółkę została dokonana przez grupę aniołów biznesu („Inwestorzy”). Inwestorzy objęli 6.605 (słownie: sześć tysięcy sześćset pięć) akcji Spółki za cenę 30.28 funtów GBP (słownie: trzydzieści funtów brytyjskich i 28 pensów) każda, za łączną cenę 200.000 GBP (słownie: dwieście tysięcy funtów brytyjskich) .

Ponadto, Spółka poinformowała o emisji 15.505 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięć) akcji dla Kluczowych Pracowników,

Emitent posiada 21.000(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) akcji Spółki(„Pakiet”), które po uwzględnieniu transakcji oraz emisji akcji dla Kluczowych Pracowników, stanowią 12,19%(słownie: dwanaście procent i 19/100) w kapitale zakładowym Friendly Score ltd..

Emitent nabył posiadany obecnie Pakiet, według kursu na dzień 2 listopada 2017 roku, za łączną cenę 41.540,45* GBP(słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści funtów brytyjskich i czterdzieści pięć centów), co stanowi 1,98 GBP (słownie: jeden funt brytyjski i dziewięćdziesiąt osiem pensów) za jedną akcję.

Friendly Score ltd. to podmiot tworzący narzędzie do Big Data credit scoringu mające na celu wykorzystywanie danych z sieci społecznościowych do analizy zdolności kredytowej konsumentów.

EBI

Dołącz do naszej paczki!