Raporty bieżące

Data publikacji: 15.03.2019

2/2019 (ESPI) – Objęcie udziałów w spółce Effectively sp. z o.o. w organizacji

Treść raportu: Zarząd Venture Inc S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku objął 80 udziałów w spółce Effectively sp. z o.o. w organizacji („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu.

Na mocy umowy spółki Emitent objął 80 (słownie: tosiemdziesiąt) udziałów w spółce Effectively sp. z o.o. w organizacji, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, za cenę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 80 (słownie: osiemdziesiąt) udziałów spółki Effectively sp. z o.o. w organizacji, stanowiących 40% w kapitale spółki, co uprawnia do 40% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Spółka będzie realizować projekt polegający na opracowaniu, rozwoju, marketingu i oferowania oprogramowania umożliwiającego pozyskiwanie i analizę danych potencjalnych klientów i kontrahentów (leadów) w sieci internet, udostępnianego jako usługa w modelu subskrypcyjnym pn. PayByShare oraz świadczeniu usług w zakresie projektowania graficznego oraz poprawy efektywności stron oraz aplikacji internetowych działających w formule SaaS (ang. Software as a Service)

Dołącz do naszej paczki!