Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

2/2018 Objęcie akcji w spółce portfelowej Patent Fund SA

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 09.02.2018 roku podpisał umowę objęcia akcji nowej emisji w spółce Patent Fund S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu.

Na mocy umowy Emitent objął 1.000.000 (milion) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda za cenę 390.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

W związku z przeprowadzaną transakcją Emitent będzie posiadał łącznie 9.103.585 (dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji spółki Patent Fund SA, co będzie stanowić 82,76% w kapitale zakładowym i 82,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!