Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

2/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1.Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2017 r. w dniu 12 maja 2017 r.

– raport za II kwartał 2017 r. w dniu 14 sierpnia 2017 r.

– raport za III kwartał 2017 r. w dniu 14 listopada 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”  Emitent nie przekaże raportu za ostatni IV kwartał 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!