Raporty bieżące

Data publikacji: 11.06.2015

2/2015 (ESPI) – Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Venture Incubator S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuję, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Macieja Jarzębowskiego („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku. Uzupełnienie porządku obrad dotyczyło następujących punktów obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktu 16 i wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014:
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy oraz wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Venture Incubator S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Formularz do wykonywania prawa głosu

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Pełnomocnictwo

Projekty uchwał

Dołącz do naszej paczki!