Raporty bieżące

Data publikacji: 31.08.2021

19/2021 (ESPI) – Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ze Spółką Portfelową Exit Plan Sp. z o.o.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2021, wraz z innymi inwestorami(„Inwestorzy”) podpisał umowę inwestycyjną(„Umowa”) ze spółką portfelową Exit Plan sp. z o.o. (Spółka).
Umowa zakłada inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej 2.211.538,55 USD (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem dolarów i pięćdziesiąt pięć centów) („Kwota”) w zamian za dwadzieścia trzy nowo-utworzone udziały. W ramach Kwoty, Emitent zainwestuje 192.307,70 USD (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem dolarów i siedemdziesiąt centów) obejmując dwa udziały Spółki, pozostałą część udziałów obejmą Inwestorzy.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1%(dziesięć i jedna dziesiąta) w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1%(dziesięć i jedna dziesiąta) w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Dołącz do naszej paczki!