Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

19/2017 Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 listopada 2017 r. Spółka powzięła wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 2 listopada 2017 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 666/17 z dnia 3 października 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu KDPW nr 732/17 z dnia 30 października 2017 r., w dniu 6 listopada 2017 r. w KDPW nastąpi rejestracja 23.000.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które oznaczono kodem PLVNTIN00011.

Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW wyżej wymienionych uchwał w raportach bieżących nr 9/2017 z dnia 4 października 2017 r. oraz nr 17/2017 z dnia 30 października 2017 r.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017, Zarząd Spółki informuje o spełnieniu się warunku dotyczącego rejestracji w KDPW 1.000.000 akcji serii D Spółki, 1.000.000 akcji serii E Spółki, 6.000.000 akcji serii F Spółki i 15.000.000 akcji serii G Spółki przewidzianego w uchwale nr 1274/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!