Raporty bieżące

Data publikacji: 28.06.2021

18/2021 (ESPI) – Rejestracja zmian statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej “Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 28.06.2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28.06.2021 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 5/05/ZWZ/2021 z dnia 17 maja 2021 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą:

Dodano ust. 2 (indeks 1) w §7 Statutu Emitenta:

„Na podstawie Uchwały 5/05/ZWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja roku, w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki:
– kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł w drodze emisji
nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta)
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości nominalnej
nie większej niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu
przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych
imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na
podstawie Uchwały nr ##/05/ZWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 17 maja 2021 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z
prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem
Motywacyjnym Spółki.”

Szczegółowa podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dołącz do naszej paczki!