Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

18/2017 Uchwały Zarządu GPW

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2017 r. powzięła wiadomość o Uchwale Nr 1272/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Spółki związku ze zmianą rynku notowań tych akcji, w której Zarząd GPW postanowił na wniosek Spółki wykluczyć z dniem 6 listopada 2017 r. akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C tej spółki, oznaczone kodem „PLVNTIN00011”, z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 3 listopada 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Ponadto, Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2017 r. powzięła również wiadomość o Nr 1273/2017 Zarządu GPW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki, w której Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 6 listopada 2017 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,

840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii B,

1.000.000 (jeden milion) akcji serii C,

1.000.000 (jeden milion) akcji serii D,

1.000.000 (jeden milion) akcji serii E,

6.000.000 (sześć milionów) akcji serii F,

15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii G.

Jednocześnie, Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2017 r. powzięła także wiadomość o Uchwale Nr 1274/2017 Zarządu GPW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki, w której Zarząd GPW postanowił:

wprowadzić z dniem 6 listopada 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLVNTIN00011”,

840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez KDPW kodem „PLVNTIN00011”,

1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, oznaczonych przez KDPW kodem „PLVNTIN00011”,

1.000.000 (jeden milion) akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 listopada 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVNTIN00011”,

1.000.000 (jeden milion) akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 listopada 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVNTIN00011”,

6.000.000 (sześć milionów) akcji serii F, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 listopada 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVNTIN00011”,

15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii G, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 listopada 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVNTIN00011”;

notować akcje Spółki, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VENTUREIN” i oznaczeniem „VTI”.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!