Raporty bieżące

Data publikacji: 21.07.2022

17/2022 (ESPI) – Przyznanie uprawnień do nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021 – 2023

Zarząd Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 20 lipca 2022 roku uchwałę, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego na lata 2021−2023, przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku i przyznała uprawnienia do nabycia łącznie 426.228 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji serii H obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa wartości nominalnej akcji spółki, tj. 0,10 zł.
Program Motywacyjny skierowany jest ​do osób wybran​ych​ spośród Członków Zarządu, Kluczowych Pracowników i Współpracowników („Osoby Uprawnione”).

W ramach przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A, za realizację celów w roku 2021, warranty subskrypcyjne zostały ​zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki oraz czterem pracownikom i współpracownikom Spółki. Prezes Zarządu otrzymał do zaoferowania 41.450 szt. warrantów subskrypcyjnych, a pracownicy i współpracownicy Spółki – 384.978 szt. warrantów subskrypcyjnych serii A.

Osoby Uprawnione będą mogły obejmować akcje w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych. Objęcie akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi po przedstawieniu przez nią wymaganych i podpisanych dokumentów oraz uiszczeniu ceny emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za akcję.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 21 lipca 2022 roku Zarząd Emitenta przyznał pracownikom i współpracownikom Spółki do zaoferowania warranty subskrypcyjne serii A z Puli Zarządu w łącznej liczbie 35.228 warrantów subskrypcyjnych serii A.

Warranty subskrypcyjne serii A zostały przyznane w związku z uchwałą nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego; uchwałą nr 4/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym; uchwałą nr 5/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!