Raporty bieżące

Data publikacji: 27.07.2020

17/2020 (ESPI) – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Inc S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 lipca 2020 roku. Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Zobacz: Treść uchwał

 

Dołącz do naszej paczki!