Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

17/2017 Warunkowa rejestracja akcji serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2017 r. Spółka powzięła wiadomość o uchwale nr 732/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) z dnia 30 października 2017 r., na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Spółki, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3/11/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 10 listopada 2016 r. i oznaczyć je kodem PLVNTIN00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie akcji wskazanych powyżej nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Jednocześnie, stosownie do powyższej uchwały Zarządu KDPW, informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLVNTIN00011 akcji wskazanych powyżej zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!