Raporty bieżące

Data publikacji: 17.05.2021

16/2021 (ESPI) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.

Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17.05.2021 roku. Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okresowe

Zobacz: Uchwały podjęte na WZA

Dołącz do naszej paczki!