Raporty bieżące

Data publikacji: 01.07.2020

15/2020 (ESPI) – Uchwalenie dywidendy w spółce portfelowej Emitenta

Zarząd Venture Inc SA (dalej Emitent, Fundusz) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) spółki portfelowej TimeCamp SA (Spółka), na którym została uchwalona łączna kwota dywidendy wynosząca: 695.640 zł. Z uchwalonej wysokości dywidendy Emitent otrzyma sumę 261.051 zł.

Pomimo iż wysokość dywidendy uchwalonej przez Spółkę jest nieistotna jako udział procentowy w aktywach Emitenta, dla Spółki jest znaczącym kamieniem milowym w jej rozwoju, a tym samym staje się ona strategicznie istotną informacją z punktu widzenia długoterminowego wzrostu wartości portfela Funduszu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w w poprzednich miesiącach dokonał kilku transakcji zakupu akcji Spółki o nieistotnej jednostkowej wartości, które łącznie zagwarantowały zwiększenie posiadanego pakietu akcji Spółki o 9%. W wyniku wspomnianych transakcji udział Emitenta w kapitale Spółki wzrósł do 37,53%, co uprawnia do 37,53% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!