Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

15/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Venture Inc S.A. / Zmiany statutu

Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian wnioskowanych przez Emitenta w związku z uchwałą podjętą podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2016 r. w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 6 października 2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, tj. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony na podstawie uchwały nr 3/11/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G, na mocy której Spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii G.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia przez Sąd kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.984.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 29.840.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na co składa się:

a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 29.840.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. W związku z powyższym Spółka przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zmiany:

1) §7 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.484.000,10 zł (milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych i dziesięć groszy) lecz nie więcej niż 2.984.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.984.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

 

2) §7 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 14.840.001 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy i jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, lecz nie więcej niż 29.840.000 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy ) każda,

b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 29.840.000 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy ) każda,

b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

EBI

Dołącz do naszej paczki!