Raporty bieżące

Data publikacji: 01.07.2020

14/2020 (ESPI) – Otwarcie likwidacji spółki portfelowej

Zarząd Venture Inc S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patent Fund S.A., tj. spółki portfelowej Emitenta (Patent Fund), w której Emitent posiada 9 153 585 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 83,21% kapitału zakładowego oraz 83,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu, działając na podstawie art. 459 pkt 2 oraz art. 463 §1 Kodeksu Spółek Handlowych podjęło uchwały o rozwiązaniu Patent Fund i otwarciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora w osobie Joanny Sitarz.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!