Raporty bieżące

Data publikacji: 01.10.2019

14/2019 (ESPI) – Rejestracja zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd Venture Inc SA (dalej „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 1 października 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 października 2019 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 18/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów:

1. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 9):

„9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 12 ust. 4 pkt 9):

„9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia”

2. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 6:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie”

3. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 10:

„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 10:

„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

4. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 13:

„13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 13

„13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą”

5. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2:

„2. Zarząd Spółki składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 14 ust. 2:

„2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść jednolitego statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Statut VTI po zmianach

Dołącz do naszej paczki!