Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

14/2017 Zakończenie oferty publicznej akcji serii G Venture Inc S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji serii G Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 3 października 2017 r.

Zakończenie subskrypcji: 6 października 2017 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych.

6 października 2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą.

Przedmiotem subskrypcji było 15.000.000 akcji serii G Spółki.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży.

Inwestorzy w ramach subskrypcji złożyli zapisy łącznie na 15.000.000 akcji serii G Spółki.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży.

Inwestorom przydzielono łącznie 15.000.000 akcji serii G Spółki.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 2 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach.

Zapisy na akcje złożyło 12 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

Akcje Oferowane przydzielono 12 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawierano umów o subemisję).

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 30 mln zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!