Walne zgromadzenie

Data publikacji: 20.04.2021

13/2021 (ESPI) – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.

Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 20.04.2021 roku. Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał. Dodatkowo Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie zostały podjęte w wyniku odstąpienia od ich podjęcia z powodu braku kworum wymaganego przez Kodeks spółek handlowych oraz uchwałę, która została poddana pod głosowanie, ale nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zobacz: uchwały podjęte na WZA

Zobacz: Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zobacz: Opinia o sprawozdaniu RN

Dołącz do naszej paczki!