Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

13/2017 Rejestracja Zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje iż dnia 23.08.2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) z dnia 29.06.2017. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów:

Zmieniono: § 6; § 12 ust. 3; § 18;

Dodano: § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27.

Treści uchwał Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym (EBI) nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 roku. Natomiast zmiany w Statucie Spółki wprowadzone na ZWZA wraz ze Statutem zawierającym te zmiany zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym (EBI) nr 10/2017.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!