Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

13/2017 Informacja o transakcjach osób pełniacych obowiązki zarządcze – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października otrzymała powiadomienie od p. Mariusza Ciepłego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem w ramach przydziału akcji zwykłych na okaziciela w Ofercie Publicznej Emitenta p. Mariuszowi Ciepłemu 6.296.803 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzy) akcji Emitenta. Cena emisyjna wyniosła 2 PLN za jedną akcję.

Notyfikacja stanowi załącznik do raportu bieżącego.

ESPI

Powiadomienie

Dołącz do naszej paczki!