Raporty bieżące

Data publikacji: 03.06.2022

12/2022 (ESPI) – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.

Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 roku we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak&Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01 13 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Szczegółowe ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał, a także formularzem do głosowania, sporządzone zgodnie z art. 402 KSH, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!