Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2018

12/2018 Wypowiedzenie umowy przez spółkę portfelową Science.Fund sp. z o.o.

Spółka Venture Inc SA („Emitent”), informuje że dnia 15 listopada 2018 r. powzięła informację o złożeniu wypowiedzenia przez spółkę portfelową Science.Fund sp. z o.o. („Fundusz”) umowy o dofinansowanie Projektu Grantowego w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa (Ścieżka A) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Fundusz poinformował, że do dnia dzisiejszego nie rozpoczęął okresu inwestycyjnego.

Dołącz do naszej paczki!