Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

12/2017 Informacja o transakcjach osób pełniacych obowiazki zarządcze – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października otrzymała powiadomienie od p. Jakuba Sitarza, Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem w ramach przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G w Ofercie Publicznej Emitenta p. Jakubowi Sitarzowi przydzielono 4.447.896 (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Emitenta. Cena emisyjna wyniosła 2 PLN za jedną akcję.

Notyfikacja stanowi załącznik do raportu bieżącego.

–ESPI

Powiadomienie

Dołącz do naszej paczki!