Raporty bieżące

Data publikacji: 03.06.2022

11/2022 (ESPI) – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd VENTURE INC ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd wniosek i rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 45.641.190,44 PLN:

– na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 42.358.790,44 PLN

– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 3.282.400,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,11 PLN; – dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki,

– planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (Dzień Dywidendy): 08.07.2022 roku,

– planowany dzień wypłaty dywidendy (Dzień Wypłaty): 15.07.2022 roku.

Dołącz do naszej paczki!