Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2020

11/2020 (ESPI) – Objęcie udziałów w spółce Grenade Hub sp. z o.o.

Zarząd Venture Inc SA (Emitent) informuje, iż w dnia 17 czerwca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33.700 zł do 41.500 zł, tj. o kwotę 7.800 poprzez utworzenie 133 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W wyniku podwyższenia Emitent objął 46 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.433 zł za kwotę 250.000 zł.  Po rejestracji podwyższenia kapitału Emitent będzie posiadać łącznie 46 udziałów Spółki stanowiących 5,54 % w kapitale Spółki, co będzie uprawniać do 5,54% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Jednocześnie, Emitent wraz z pozostałymi udziałowcami Spółki oraz Spółką, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o emisji 328 udziałów, z których 82 udziały obejmie Emitent za cenę 500.000 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 128 udziałów stanowiących 11,05%  w kapitale Spółki.

Przedmiotem działalności Grenade Hub sp. z o.o. marketplace, którego celem jest znalezienie programistów od firm, które takimi programistami dysponują. Spółka stworzyła system business managementu, który obejmuje m.in: nawigowanie między projektami, monitorowanie czasu pracy oraz tworzenie raportów, estymacje kosztów.

Dołącz do naszej paczki!