Raporty bieżące

Data publikacji: 12.07.2019

11/2019 (ESPI) – Objęcie udziałów w spółce Intelliseq sp. z o.o.

Zarząd Venture Inc S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Intelliseq sp. z o.o. („Spółka”), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.372.000,00 PLN do kwoty 1.639.000,00 PLN poprzez utworzenie 267 (dwustu sześćdziesięciu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 PLN (tysiąc złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 267.000,00 PLN (dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych). W ramach podwyższenia 177 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 177.000,00 PLN (sto siedemdziesiąt siedem tysiące złotych) po łącznej cenie emisyjnej w wysokości 700 000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych) obejmie Emitent. W związku z transakcją Emitent będzie posiadać łącznie 817 (słownie: osiemset siedemnaście) udziałów spółki Intelliseq sp. z o.o., stanowiących 49,85 % w kapitale spółki, co będzie uprawniało do 49,85 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki

Dołącz do naszej paczki!