Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

11/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Inc SA

Zarząd spółki Venture Inc S.A. niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2017 roku, opublikowanymi raportem nr 9/2017 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Dariusz Ciborski. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się w następujący sposób:

1. Mariusz Ciepły

2. Anna Sitarz

3. Urszula Jarzębowska

4. Tomasz Chodorowski

5. Marcin Mańdziak

6. Dariusz Ciborski

Sylwetkę Pana Dariusza Ciborskiego, członka Rady Nadzorczej, Spółka opublikuje raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu stosownego oświadczenia w trybie i na zasadach zgodnych z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!